Skip to content
Amaqiniso ayisisekelo ngokuhlukumezeka kwabesifazane
Indlela kuphela esizoqeda ngayo udlame olwenzeka ekhaya olungapheli, ukuthi sihlangane bese siyeka ukuthula ngalokhu.

Le yindawo ephephile yokuthi uthole ukuthi ungakwenza kanjani lokho. Indlela yakho.

Okungamaqiniso Okuyisisekelo ngokuphathelene Nokuhlunyezwa Kwabesifazane

I-GBV (Udlame Olukelwe Ebulilini) yitemu elisetshenziselwa ukuchaza nanoma yiluphi udlame olwenzeka njengomphumela wendima elindeleke ukuthi idlalwe ngokuphathelene nobulili ngabunye, kanye nobudlelwane bokungalingani ngamandla phakathi kobulili. Eningizimu Afrika oyedwa kwabesifazane abahlanu ongaphezu kweminyaka eyi-18 oke wahlukunyezwa ngokomzimba. *

*2016, Gender Based Violence in SA. http://www.csvr.org.za

Ukuhlukunyezwa okwenzeka ekhaya kuwuhlobo lwe-GBV (Udlame Olusekelwe Ebulilini), kodwa lokhu kungaba ngaphazulu kokuba ukuhlukunyezwa ngokomzimba nje. Kuyinoma iyiphi indlela yokuziphatha yangokomzimba, yangokomoya noma ngokwezimali;

 • Elawula omunye umuntu.
 • Ukulimala emzimbeni noma ukwesaba.
 • Ukwenza omunye umuntu enze izinto angafuni ukuzenza.
 • Ukuvimbela omunye umuntu ekutheni enze izinto afuna ukuzenza.

Abesifazane abahlukunyezwayo bavamise ukuhlukunyezwa ngezinhlobo eziningana zokuhlukunyezwa.

Inkolelo ze yabesifazane abahlukunyezwayo ukuthi "ngeke kube kubi kangako". Iqiniso ukuthi ziningi izinto ezingabavumeli ukuthi bashiye ubudlelwane obuhlukumezayo.

 • Ukuthembela ngokuphathelene nezimali kumhlukumezi.
 • Ukungazi kowesifazane amalungelo akhe.
 • Ukukholelwa ekutheni amaphoyisa akakwazi noma ngeke akwazi ukumsiza.
 • Ukukholelwa ekutheni kumfanele ukuhlukunyezwa.
 • Ukukholelwa ekutheni umhlukumezi uzoshintsha noma ukuthi angamenza ukuthi ayeke uma ezama nakakhulu.
 • Umhlukumezi angamvimbela ukuthi abone abanye abantu noma amesabise ngokuthi uzolimaza abantu anendaba nabo.
 • Labo ayofuna kubo usizo kungenzeka bangamkholwa noma bamthwese icala ngalokhu.
 • Ihlazo kanye nokuba namahloni mayelana nokuhlukunyezwa.
 • Ukukholelwa ekutheni izingane zidinga ubaba wazo.

Thwebula ngensiza esebenzisa i-inthanethi ipheshana 'Lokuhlukunyezwa Kwabesifazane' lapha.

2019 POWA (People Opposing Women Abuse), https://www.powa.co.za/POWA/

Opens in new window