Skip to content
Qeda ukuthula kwakho
Indlela kuphela esizoqeda ngayo udlame olwenzeka ekhaya olungapheli, ukuthi sihlangane bese siyeka ukuthula ngalokhu.

Le yindawo ephephile yokuthi uthole ukuthi ungakwenza kanjani lokho. Indlela yakho.

Yeka UKUTHULA

  • Khuluma nothile; umngani, ilungu lomndeni, umnyango we-HR emsebenzini noma othile emphakathini wangakini omthembayo.
  • Qala ukwenza izinhlelo zokuhamba bese uhamba unomphelo: Hlelela indawo yokuhlala, beka imali eceleni bese ufuna umsebenzi uma ungasebenzi njengamanje.
  • Uma kungenzeka, hamba okwesikhashana bese uthola indawo ephephile ongahlala kuyo. Uma ungenayo indawo ongahlala kuyo, kukhona izindawo zokukhosela ezitholakalayo.
  • Thinta inhlangano yabesifazane ukuze uthole usizo, nokwesekwa kanye nokwelulekwa ngokwezomthetho.
  • Yabelana ngendaba yakho nomeluleki onesipiliyoni sezimo zokuhlukunyezwa ekhaya.
  • Thola Umyalelo Wenkantolo Wokukuvikela Kudlame Olwenzeka Ekhaya Enkantolo Kamntshi yangakini ukuze uzivikele wena (kanye nezingane zakho).
  • Sebenzisa ilungelo lakho ngokuvula icala lokushaywa emaphoyiseni.

2019 POWA (People Opposing Women Abuse), https://www.powa.co.za/POWA/