Skip to content
Ukuyekisa ukuthula KWABO
Indlela kuphela esizoqeda ngayo udlame olwenzeka ekhaya olungapheli, ukuthi sihlangane bese siyeka ukuthula ngalokhu.

Le yindawo ephephile yokuthi uthole ukuthi ungakwenza kanjani lokho. Indlela yakho.

Ukuyekisa ukuthula KWABO

  • Uma ubona indlela yokuziphatha okholwa ukuthi inodlame noma ukuhlukumeza, shayela ucingo amaphoyisa ungazisho ukuthi ungubani noma utshele umholi womphakathi.
  • Zifundise ngalokhu bese wazisa abanye abantu mayelana nokuhlukunyezwa kwabesifazane. Ungakwenza lokhu ngokuhlelela izingxoxo ebandleni lakho noma eqenjini lomphakathi langakini.
  • Lalela, bese ukholwa, abesifazane abakutshela izimfihlo zabo; babuze ukuthi ungabasiza kanjani nokuthi yini abayidingayo ukuze bazizwe bephephile. Bazise ukuthi ababodwa.
  • Ungabacindezeli kokuthile noma ubuze imibuzo ethwesa icala abesifazane abahlukumezekile. Khumbula ukuthi ukuhamba noma ukufuna ukuvikeleka kungandisa ukwesatshiswa ngokulinyazwa noma ukushona.
  • Hlonipha noma yiluphi ulwazi olunikwa owesifazane ohlukunyezwayo njengoluyimfihlo.
  • Seka abasinda ngazo zonke izindlela okungenzeka ngazo kodwa lalela ukuthi bafunani. Ukubika nganoma yini kudinga imvume yabo.
  • Seka ilungelo labo bonke abesifazane lokuphila ngokuphepha.

2019 POWA (People Opposing Women Abuse), https://www.powa.co.za/POWA/

2019 Women Against Abuse; https://www.womenagainstabuse.org/take-action/ways-to-advocate