Skip to content
Ukwakha uhlelo oluphephile
Indlela kuphela esizoqeda ngayo udlame olwenzeka ekhaya olungapheli, ukuthi sihlangane bese siyeka ukuthula ngalokhu.

Le yindawo ephephile yokuthi uthole ukuthi ungakwenza kanjani lokho. Indlela yakho.

Ukwenza uhlelo lokuphepha

Uma ukubona noma uhlela ukushiya ubudlelwane obunodlame, kubalulekile ukuthi wenze uhlelo lokuphepha kuqala. Kumele uxoxe nothile omthembayo ngohlelo lakho kuqala uma kungenzeka.

 • Hlela nezingane zakho. Hlonza indawo yazo ephephile noma ngabe igumbi elikhiywayo noma indlu kamakhelwane. Bazise ukuthi kumele bazigcine bephephile; hhayi ukuvikela wena.
 • Hlelela uphawu nomakhelwane wakho azokwazi ngalo ukuthi udinga usizo.
 • Hlelela isikhathi esiphephile sokuthi uhambe. Yazi ukuthi uzohamba kanjani nokuthi uzosebenzisa miphi iminyango noma amafasitela.
 • Yazi lapho ungathola khona usizo ngokuthinta u-POWA ku-0116424345 ukuze uthole uhlu lwezindawo eziphephile eziseduze nawe. Uma ungaitholi isikhathi sokuthinta i-POWA, vele uqonde esiteshini samaphoyisa esiseduze nawe bese ubacela ukuthi bathinte Inhlangano Engekho Ngaphansi Kukahulumeni efanele noma inhlangano yokweseka ukuze uthole usizo.
 • Lungiselela i-kit yezimo eziphuthumayo ongakwazi ukufinyelela kuyo ngokushesha. Kungenzeka kudingeke ukuthi uyigcine endlini yomngani omthembayo/kamakhelwane.
 • Isethi eyengeziwe yezikhiya zemoto kanye nezendlu.
 • Imali noma ama-credit card(s).
 • Izitifiketi zokuzalwa kanye nabanye omazisi bakho kanye nezingane zakho.
 • Ilayisensi yokushayela imoto noma ezinye izithombe ezihlonzayo.
 • Imvume yokusebenza.
 • Amakhadi omshwalense wezempilo kanye nemithi yakho kanye nezingane zakho.
 • Itayitela noma isivumelwano sokuqasha sendlu noma i-apartment yakho.
 • Noma yimaphi amaphepha noma imiyalelo yenkantolo.
 • Izingubo zokushintsha zakho kanye nezingane zakho.

2019 Women Against Abuse; https://www.womenagainstabuse.org/get-help/planning-for-safety

Ukuze uthole olunye ulwazi ngokuphathelene nokwenza indawo ephephile thwebula ngensiza ye-inthanethi incwajana yokuphepha Yomnyango Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa Komthethosisekelo.