Skip to content
Izinhlangano ezingasiza (NGO's)
Indlela kuphela esizoqeda ngayo udlame olwenzeka ekhaya olungapheli, ukuthi sihlangane bese siyeka ukuthula ngalokhu.

Le yindawo ephephile yokuthi uthole ukuthi ungakwenza kanjani lokho. Indlela yakho.

Inhlangano engakusiza (ama-NGO)

POWA iyinhlangano yama-“feminist, ebhekelela amalungelo abesifazane ehlinzeka ngezinsiza futhi ebakhulumelayo. Bahlinzeka ngendawo yokukhosela kanye nensiza yokweluleka kumakhasimende abo (kanye nasezinganeni zawo lapho kufanele khona) ababe yizisulu Zodlame Olusekelwe Ebulilini (GBV). Izinsiza zitholakala eMpumalanga kanye naseNtshonalanga Randi, futhi i-“second stage” house iseBerea.

Izinsiza zokwelulekwa zihlanganisa, ukwelulekwa kwabantu ngabodwana, ukwelulekwa kwamathimba, imibuzo engena ngama-imeyli yabantu abasindile, ukwelulekwa ngezingcingo kanye namaThuthuzela Care Centre.

 

counselling@powa.co.za
www.powa.co.za
0216424345
Thumela i-SMS noma u-please call ku- +27 67 618 8467 / +27 67 115 8905 ukuze uthintwe.

 

Amagatsha

 

Berea
64 Mitchell Street, Berea
011 642 4345/6
info@powa.co.za

 

Soweto
Chris Hani Baragwaneth Hospital
011 933 2333
soweto@powa.co.za

 

Katlehong
Monisi Section Katlehong
011 905 2211
katlehong@powa.o.za

 

Vosloorus
1620 Ditshego Street Basothong Section Vosloorus
011 906 4259
Vosloorus@powa.co.za

 

Tembisa
43 Benin and Jackie Ncube Street, Ethafeni Multi-Skills Centre
065 862 4095
tembisa@powa.co.za

 

Evaton
12320/105 Beverly Hills, Evaton West
081 383 7698
evaton@powa.co.za

Inhlangano engenzi nzuzo ezinze e-Alexandra Township, eGoli. Ihlinzeka ukweluleka kubantu besifazane abasinde kudlame futhi ihlinzeka nangokufundisa umphakathi, yenza ucwaningo, ikhulumela futhi iyakhankasa, bese yakha ukwesekwa komphakathi ngokuphathelene nabesifazane kanye nezingane zamantombazane ezisengozini.

www.adapt.org.za
011 786 6608

Ihlinzeka ngokweluleka, ukufundisa kanye nokuqeqesha Abantu baseNingizimu Afrika abafuna ukusiza ngokuphathelene nezindaba zobudlelwane. Ukusiza umphakathi ngokuphathelene nezindawo okugxilwe kuzo ezifana nodlame kanye nokuphatheka kabi, igciwane lesandulela ngculazi/Isifo Sengculazi, ubudlelwane obuhlukumezayo, ububha kanye nokungasebenzi kahle kobudlelwane.

011 975 7106/7

Umnyango Wezokuthuthukiswa Kwezenhlalakahle wavula i-Gender-Based Violence (GBV) Command Centre ngoNovemba 2013. Isebenza amahora angama-24 ngosuku futhi isebenza unyaka wonke ukuze kusizwe izisulu zodlame olusekelwe ebulilini.

www.gbv.org.za
0800 428 428, 

Thumela u-please call me ku- *120*7867#
Thumela nge-SMS u-HELP ku-31531

Ihlinzeka ulwazi ungaziwa, nangemfihlo olutholakala ngocingo, ukwelulekwa kanye nokudluliselwa endaweni ethile ngezilimu ezisemthethweni eziyi-11 kwabasindile, kofakazi kanye nababangele Udlame Olusekelwe Ebulilini (GBV).

0800 150 150

Inhlangano ekhulumela nehlomisayo esebenzisana nabalingani endaweni abakuyo, kuzwelonke kanye nasemhlabeni wonke ukuze kuqiniswe amalungelo abesifazane, kuncishiswe igciwane lesandulela ngculazi/Isifo Sengculazi, kanye nokuqeda udlame olubhekiswe kwabesifazane. Yasuselwa kuMasimanyane Women's Support Centre, eyasungulelwa ukubhekana nodala olusemoka lodlame olubhekiswe kwabesifazane futhi manje isibamba neqhaza ocwaningweni, ekubhaleni izehlakalo, kanye nokukhuluma ngalokhu.

www.masimanyane.org.za

Inhlangano engenzi nzuzo, engekho ngaphansi kukahulumeni ese-Lenasia, eGoli, i-Nisaa igxile ekuvimbeleni UdlameOsekelwe Ebulilini (GBV) kanye nokuhlomisa abantu besifazane abebehlukunyezwa abalingani babo. Ihlinzeka ngokweluleka kanye nezinsiza zokukhosela, ukuqwashisa kanye nokukhuluma ngalokhu, ukuqeqesha kanye nokuthuthukisa abalingani abasebenza nabo endaweni abakuyo, kuzwelonke, esifundeni kanye naphesheya.

www.nisaa.org.za
011 854 5804/5

EseManenberg, eKapa, ihlinzekela abasinde ekuhlukunyezweni abangabesifazane kanye nezingane. Banensiza yokusabela uma kukhona okungahambi kahle yamahora angama-24; indawo yokukhosela kanye nalokho okubizwa phecelezi ngokuthi yi-transitional housing, ukusiswa ngokwezomthetho; ukuqeqeshwa ngokuphathelene namakhono omsebenzi nokuhlanganisa izikhungo eziningi ezahlukene ezikhona kuzo zombili izinhlaka zikahulumeni kanye nalabo abangekho ngaphansi kukahulumeni.

www.saartjiebaartmancentre.org.za
021 633 5287

Izinhlangano ezisunguliwe Ezingekho Ngaphansi Kukahulumeni, izinhlangano ezisekelwe emphakathini, izinhlangano zokwenza ucwaningo kanye nezinsiza zezomthetho. Amalungu asebenza nabantu abadala, izingane, abantu abaphila nokukhubazeka, abathengisa ngomzimba kanye nomphakathi wabesifazane abathandana nabanye, abesilisa abathandana nabanye, abashintshe ubulili kanye nalabo abazalwe nezitho zomzimba ezenza kungacaci kahle ukuthi bawubuphi ubulili kanye nabanye abantu abasemqoka. Isebenza njengembumba yezinhlangano ngokusebenza ngokubambisana ngaphansi kompheme owodwa.

http://www.shukumisa.org.za
021 447 1467

Inhlangano yaseNingizimu Afrika ekhuthazela ukulingana ngokobulili, elwela ukuqeda udlame olwenzeka ekhaya, kanye nokunciphisa ukusabalala kwegciwane lesandulela ngculazi. Le nhlangano yenza izinhlelo ezahlukene ukuze kuqhutshekiswe phambili izinhlelo eziningana zokuvimbela udlame olwenzeka ekhaya, ezifana ne-One Man Campaign kanye ne-Sonke's Social and Structural Drivers.

https://genderjustice.org.za/

Cape Town: +27 (0)21 423 7088
Johannesburg: +27 (0)11 339 3589
Bushbuckridge Satellite Office: +27 (0)13 795 5076
Gugulethu Satellite Office: +27 (0)21 633 3140

I-TEARS Foundation ihlinzeka ngokufinyelela ekuvimbeleni okungahambi kahle, ukukhulumela, ukweluleka, kanye nezinsiza zokufundisa ngokuvimbela lokhu kulabo abathintekile ngokuphathelene nodlame olwenzeka ekhaya kanye nokuhlukunyezwa kwezingane. Kuhlinzekwa ngezinsiza okudinwa kuzo imfihlo mahhala kubo bonke abayizisulu.

www.tears.co.za
0105905920
USSD: *134*7355#

The Trauma Centre
www.trauma.org.za
0214657373

Ise-Yeoville, eGoli futhi ithatha abesifazane abangenazindawo zokuhlala kanye nezingane zabo ezisinde kukunganakwa, ukuhlukunyezwa, ukuphathwa kabi, kanye nokungabi nendawo yokuhlala. Ihlinzeka ngekhaya kubantu besifazane abalahlekelwe imisebenzi kanye nabathwele kanzima ngokwezezimali, kanye nomama abasebancane abangenandawo yokuhlala abafuna ukuqala kabusha ezimpilweni zabo.

www.fridahartley.org
0116486005