Skip to content

 

Thola ulwazi nge-COVID-19, sicela uvakashele ku: www.sacoronavirus.co.za

Siyabonga ngokuzibophezela ngokusiza. Siyabonga ngokuthi usivakashele kilewebhusayithingisho kuthiwa ufuna ukuzofunda kabanzi ngodlame lwesekhaya, uzothenga itiye le-jokoukuze ulekelele ukuvikela kuPOWA, noma mhlawumbe uzoshiya umyalezo wakho wokukhuthaza laba abahlukumezekayo abadinga ukukhuthazwa nokuqiniswa, siyaziqhenya ngawe. uliqhawe langempela kulomkhankaso wokulwisana nokuqeda ukuthola ngaloludlame

Njengetiye elinika amandla, i-Joko ifuna ukusiza abesifazane basesizweni sethu ukuthi basebenzisa amandla abo ekukhulumeni ngalokhu. Ungasiza othile ukuthi abe naleyo ngxoxo yokuqala engelula.

Sibambisene ne-POWA (People Opposing Women Abuse), Inhlangano yaseNingizimu Afrika Engekho Ngaphansi Kukahulumeni elwela amalungelo abantu besifazane futhi ehlinzeka ngezinsiza ezifana nezindawo zokukhosela, ukwelulekwa kanye nokwelulekwa ngokuphathelene nomthetho kwezisulu zokuhlukunyezwa. Abesifazane kanye nezingane eziyi-60,000 eziyizisulu zodlame olwenzeka ekhaya eNingizimu Afrika, sinethemba lokulwa lesi sihlava sodlame olukekelwe ebulilini.**

**2015, World health Organisation.

Zitholele kabanzi ngalemniningwane

Joko tea Pack Image

I-Joko inikela ngo-R1 wephakethe ngalinye le-Joko 100s ku-POWA (People Opposing Women Abuse) ukuze isize ukwakha izindawo eziphephile lapho izisulu zodlame olwenzeka ekhaya zingakhuluma khona ngalokhu, futhi ziqede udlame.